Fullmäktige 31 januari 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmernas undertexter är automatiskt genererade och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:05

Interpellation: Förekomsten av hedersförtryck på Umeås skolor; Lena Riedl (M)

1:07:10

Antagade av Dagvattenprogram för Umeå

1:58:50

Genomförande- och medfinansieringsavtal för Norrbotniabanan, sträckan Dåva–Gryssjön

2:24:40

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

2:44:30

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:50

Kommunrevisorerna informerar

0:06:20

Jämställdhetsutskottet informerar

1:05:50

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr (KD)

2:13:00

Motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda; Maja Westling (C)

2:32:30

Motion 7/2021: Begränsad digital mötestid för kommunanställda; Mattias Larsson, Robert Axebro, Maja Westling (C)

2:45:40

Motion 8/2021: En kommun som bygger för framtiden; Bore Sköld (V) och Nasteho Osman Lander (V)

3:37:10

Interpellation: Vad avser Umeå kommun göra för att säkra vintertrafiken till Holmön? Mattias Larsson (C)

4:01:10

Interpellation: Kritik från Inspektionen för vård och omsorg; Davis Kaza (AP)

4:28:50

Interpellation: Vem har beslutat om att kasta ut fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet? Solveig Granberg (C)


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades