Fullmäktige 30 augusti 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:01:35

Upprop

0:08:45

Tyst minut för den nyligen bortgångne fullmäktigeledamoten Lars-Arne Ivert

0:10:45

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:13:05

Interpellation: Hur effektivt är Umeå kommuns klimatarbete? Åsa Bäckström (V)

1:03:25

Interpellation: Vad vill majoriteten göra för båtlivet; Marianne Normark (L)

1:27:00

Paus

1:45:15

Antagande: Fördjupad översiktsplan för Sävar

2:39:00

Rättelse: Detaljplan för fastigheten Anumark 1:20 med flera, Dåvamyran

2:40:15

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Hörneå 8:777 och delar av Hörneå 8:453

2:41:15

Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten

2:47:40

Motion 20/2020: Krav på sommarjobb; Madelene Nord (M)

3:11:30

Paus

4:00:20

Information från revisionen

4:02:30

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr (KD)

4:30:20

Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)

5:00:50

Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat; Anders Norqvist (L)

5:35:30

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP) (ärendet fortsätter efter pausen)

5:46:25

Paus

6:00:45

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye Larsen (MP) (fortsättning från före pausen)

6:27:30

Motion 17/2020: Inför Rinkebymodellen och SFI med baby; Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD)

7:05:45

Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet; Veronica Kerr (KD)

7:30:20

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

7:33:25

Interpellation: Är igenväxning och förbuskning kommunens sätt att stötta besöksnäringen? Mattias Larsson (C)

7:45:50

Fråga: Vilka generella åtgärder kan nämnd och socialtjänst vidta med anledning av IVO:s kritik? Davis Kaza (AP)

7:51:35

Fråga: Vi måste få fart på bostadsbyggandet – även gällande småhus; Anders Ågren (M)

8:01:15

Fråga: Hur ska Umeå kommun säkerställa Fritidsbankens framtid? Åsa Bäckström (V)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades