Fullmäktige 29 november 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:01:10

Upprop och instruktioner till ledamöterna

0:06:25

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:09:00

Interpellation: Kvarboendeprincipen ska följas, men till vilket pris? Veronica Kerr (KD)

0:43:20

Interpellation: Hur hanterar kommunen ovaccinerad personal inom äldreomsorgen? David Kaza och Patrik Brännberg (AP)

1:13:40

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Obbola 19:1 samt Obbola 19:2 inom Obbola, Umeå kommun

1:32:40

Partiell inlösen av pensionsskuld IPR

1:40:40

Fastställande av nya ägardirektiv för Infrastruktur i Umeå AB, Dåva Deponi och Avfallscenter AB, AB Bostaden i Umeå, Umeå Energi AB, Kompetensspridning i Umeå AB, Umeå Parkerings AB, Umeå Hamn AB, Umeå Vatten och Avfall AB

2:50:00

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning

2:50:45

Revidering av taxa för byggnadsnämndens verksamheter

2:51:50

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken

2:52:45

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen

2:53:30

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom serveringstillstånd enligt alkohollagen

2:54:40

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

2:59:45

Lunchpaus

4:01:15

Kommunrevisorerna informerar

4:04:00

Motion 49/2015: Klimatbudget för Umeå; Åsa Bäckström (V) och Ellika Nordström (MP(–)

4:47:15

Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

5:13:30

Motion 3/2020: Självkostnadspris för fika i kommunfullmäktige; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson (SD)

5:28:25

Motion 26/2020: Psykisk ohälsa – Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020; Anna-Karin Sjölander (C)

6:01:05

Motion 39/2020: Försök med betyg från årskurs 4; Lena Riedl (M)

6:57:50

Motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg; Igor Jonsson (M)

8:04:25

Motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP)

8:24:25

Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Petter Nilsson (SD)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades