Fullmäktige 28 mars 2022

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmernas undertexter är automatiskt genererade och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

På grund av tekniska problem saknas första ärendet under sammanträdet; Interpellation: Hur agerar Umeå kommun för att bemöta lögner om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar? Davis Kaza (AP)

0:01:10

Interpellation: Hur lever Umeå kommun upp till att Barnkonventionen blivit svensk lag? Anders Norqvist (L)

0:33:50

Policy och handlingsplan barnfattigdom

1:59:00

Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor (fortsätter i del 2)


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Resepolicy med riktlinjer för tjänsteresor (fortsättning från del 1)

0:53:46

Plan för krisberedskap och civilt försvar 2022–2023

1:15:05

Särskilda ägardirektiv för Umeå kommunföretag AB

1:37:37

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

1:41:56

Motion 36/2021: Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård och omsorgs­verksamheter; Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson (C)

2:31:17

Motion 10/2021: Inför insynsplatser i styrelser och nämnder; Maria Nilsson (SD)

2:42:52

Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter; Maria Nilsson och Petter Nilsson (SD)

3:32:13

Motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i politiken; Ellen Ström (V)


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades