Fullmäktige 28 februari 2022

Videoinspelning (tre delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Filmernas undertexter är automatiskt genererade och kan innehålla fel.

Del 1

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:16

Bolagsredovisningar


Del 2

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:16:15

Antagande: Detaljplan för fastigheten Vale 17


Del 3

Starttider för ärendena i del 3 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Fortsättning: Antagande: Detaljplan för fastigheten Vale 17

0:15:37

Grössjöns naturreservat – revidering av syfte, föreskrifter och skötselplan

0:31:51

Upphörande av optionsavtal gällande Dåva Terminal AB

0:33:43

Kommunfullmäktigeuppdrag 2021:23 – 1 000 nya gymnasieplatser

2:43:40

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden.

2:47:41

Motion 9/2021: Inför en personalpolitisk fond; Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)

3:22:00

Fråga: När ska fullmäktiges beslut verkställas? Veronica Kerr (KD)

3:28:23

Fråga: Hur ska kommunen klara bemanningen under omikron-vågen? Davis Kaza (AP)

3:32:43

Fråga: Är det inte dags att utse Lars Lystedt till hedersmedborgare i Umeå? Anders Ågren (M)

3:38:19

Fråga: Vill Socialdemokraterna lägga ner all kommunal pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare / dagmammor) i Umeå tätort? Eva Maaherra Lövheim (C)


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades