Fullmäktige 25 oktober 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:02:25

Tyst minut för Björn Kjellson

0:04:40

Instruktioner till ledamöterna

0:06:20

Upprop

0:09:45

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:10:50

Interpellation: Vilka åtgärder planeras för att maximera nyttan av nya Kvarkenfärjan? Mattias Larsson (C)

0:32:05

Interpellation: Åtgärder för att kunna konkurrera om batterifabrik; Davis Kaza (AP)

1:02:40

Interpellation: Ej vaccinerad personal ska omplaceras till ej vårdnära arbetsuppgifter; Marianne Normark (L)

1:56:35

Delårsrapport januari–augusti 2021 (detta ärende fortsätter senare under sammanträdet)

3:00:00

Lunchpaus

3:51:50

Evelina Rolon spelar harpa

4:06:30

Kommunfullmäktige uppmärksammar 100 år av demokrati

4:32:35

Delårsrapport januari–augusti 2021 (fortsättning från före lunchpausen)

4:58:00

Antagande: Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun

5:34:35

Förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare

5:36:15

Redovisning av motioner 2021, delrapport 2

5:41:30

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

5:47:25

Motion 14/2020: Inför kommunala ordningsvakter i Umeå; Anders Ågren (M)

6:55:45

Motion 16/2020: Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i Umeå; Stefan Nordström och Marianne Löfstedt (M)

7:19:45

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)

7:29:10

Motion 24/2020: Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år; Björn Kjellsson (L)

7:43:30

Motion 33/2020: Stärkt belysning; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson (SD)

7:49:20

Motion 36/2020: Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet; Veronica Kerr och Birgitta Nordvall (KD)

8:07:10

Motion 37/2020: Anställ hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån; Åsa Bäckström och Bore Sköld (V)

8:21:30

Interpellation: Är det rimligt att minska på äldreomsorgen? Åsa Bäckström (V)

8:50:45

Fråga: Hur mycket extra tid får språkombud till sitt uppdrag? Åsa Bäckström (V)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades