Fullmäktige 20 december 2021

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:25

Upprop

0:11:40

Justering och fastställande av dagordning

0:13:35

Interpellation: Stoppa införandet av (o)hälsoschema i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)

0:45:45

Interpellation: Skogens betydelse för klimatet; Anders Ågren (M)

1:19:40

Paus

1:34:30

Svar på remiss, Tillsammans för en hållbar besöksnäring i Västerbotten

1:36:20

Arbetsmiljöpolicy för Umeå kommun

2:42:45

Utdelning av Umeå kommuns miljöpris


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:05:45

Delprogram kamerabevakning – Umeå kommuns användning av kamera för bevakning (utan ljud i början, ljudet startar vid 0:08:16)

0:18:25

Finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se

0:20:00

Revidering av reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system (PA-nämnden)

0:21:10

Limiter 2022

0:27:55

Ny avfallstaxa 2022

0:28:30

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

0:32:20

Kommunrevisorerna informerar

0:35:30

Motion 25/2018: Nätpublicera motioner och frågor; Henrik Agerhäll (SD) (–)

0:44:45

Motion 29/2018: Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken; Anders Ågren (M), Peder Vesterberg (L), Mattias Larsson (C) och Veronica Kerr (KD)

1:14:10

Motion 3/2019: Ingen social dumpning vid upphandlingar; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson och Åsa Bäckström (V)

1:40:50

Motion 6/2019: Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)

2:31:30

Paus

2:44:00

Motion 18/2020: Fri parkering i Umeå centrum vissa lördagar; Maria Nilsson (SD)

3:20:40

Motion 28/2020: Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl; Lena Riedl (M)

3:24:10

Motion 2/2021: Resurscentrum för genus och jämställdhet; Ulrika Edman, Åsa Bäckström och Susanne Yttergren (V)

3:58:20

Motion 3/2021: Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning; Ulrika Edman och Lasse Jacobson (V)

4:16:45

Motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten; Åsa Bäckström, Lennart Arvidsson och Rebecca Sellstedt (V)

4:44:20

Fråga: Är det valfrihet och ett bra sätt att hantera entreprenörer – att de får stå för kostnaden utan ersättning för timmarna över kommunens tak? Marianne Normark (L)

4:50:35

Fråga: Är det lämpligt att individ- och familjenämndens förvaltning formulerar premisserna för att utreda sig själva och är företagshälsovården en lämplig utredare? Bore Sköld (V)

5:03:10

Fråga: Varför tycker inte Socialdemokraterna att de som arbetat brukar- och elevnära under pandemin ska ha en coronabonus på 2 000 kronor? Bore Sköld (V)

5:09:10

Fråga: Hur ser det ut med rätten till färdtjänst? Gudrun Nordborg (V)


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades