Fem steg för framtidssäker detaljplanering

Människors beteenden ändras snabbt och ny teknik utvecklas ständigt samtidigt som byggd miljö och infrastruktur är beständiga. Det här är en utmaning för all stadsplanering. Vi vill skapa ett dynamiskt samspel mellan hur människor vill röra sig, vilken teknik som finns och den byggda miljön. Men vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Så hur bygger vi på ett sätt som gör att vi är redo för morgondagen?

Umeå kommun och Umeå energi har tillsammans genomfört ett projekt vid namn Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv. Projektet har handlat om förhållandet mellan befintlig samt planerad stad och utvecklingstrender inom mobilitet och transporter.

Guide för att framtidssäkra processer

Teknik och beteenden påverkar de krav som ställs på infrastrukturen. Samtidigt skapar infrastrukturen möjligheter och begränsningar för lösningar och beteenden. För att göra framgångsrik och hållbar detaljplanering behöver vi förstå den här dynamiken väl.

Den här guiden vägleder stadsplanerare och beslutsfattare i hur de kan tänka på samspelet mellan beteenden, teknik och infrastruktur så att resultatet blir vad vi kallar framtidssäkert. Det betyder en process för detaljplanering som gör staden redo för de som ska befolka den i dag och i morgon.

Planera för handlingsfrihet

En detaljplaneprocess cementerar rumsliga förutsättningar för en lång tid framöver. Det ställer höga krav på att förbereda för handlingsfrihet. I den här guiden delar vi med oss av den process och de vägval som varit framgångsrika. Vi bjuder också på tips utifrån våra erfarenheter så att du slipper göra våra misstag men får chansen att upprepa och överträffa allt det vi är stolta över.

Projektinledning

Processen har inspirerats av designmetodik. Vi har utforskat, avgränsat och definierat utmaningar och utifrån det utvecklat förslag. Att öppet utforska och därefter avgränsa i flera olika faser för att utforma rätt sak på rätt sätt har varit en framgångsfaktor för att etablera en logik och struktur för annars diffusa frågor.

1. Omvärldsbevakning

För att säkerställa att projektet verkligen bidrar med ny kunskap behövs omvärldsbevakning. Det är nödvändigt för att projektet ska uppnå innovativ höjd och vara till nytta. Dessutom ger det oss chansen att undvika fallgropar som andra aktörer redan har belyst.

2. Framtidsspaning

För att förstå vad det innebär att framtidssäkra en detaljplan i praktiken kartlade vi trender som kommer att påverka hur människor rör sig och vilken teknik som kommer att utvecklas. Vi var särskilt noga med att hantera risken att de som genomför en framtidsspaning fastnar i att bekräfta sina egna preferenser.

3. Scenarioplanering

Ett viktigt vägval är hur mycket projektet ska styra mot ett önskat scenario och hur mycket utrymme det ska skapas för handlingsfrihet. Vi har tagit fram en process för att involvera fler i arbetet med att planera för flera olika scenarier.

4. Idékoncept för framtidssäkring

Tidigt i processen identifierade vi komponenter av detaljplanen som särskilt avgörande för helheten. Genom att djupdyka i de delarna med fokus på innovativ höjd hittade vi nya lösningar. Här delar vi med oss av våra erfarenheter av att upphandla förslag på lösningar som vi tidigare inte tänkt på.

5. Systemutvärdering

Syftet med systemutvärderingen är att ta till vara på det lärande som sker på individ- och gruppnivå och gör det tillgängligt för hela organisationen. På det sättet säkerställer vi att erfarenheterna – bra och dåliga – tas tillvara och lever vidare.

Vinnova logotye