Illustration som visar centrala delarna av Umeå.

Umeå mot 200 000 invånare

Umeå är och har under många år haft rollen som tillväxtmotor i norra Sverige med en stadigt ökande befolkning. Översiktsplan Umeå kommun syftar till att uppnå en hållbar attraktiv stad och kommun och omfattar planer som stödjer och stimulerar en fortsatt hållbar tillväxt. Visionen att Umeå kommun ska växa till 200 000 invånare till år 2050 är en viktig utgångspunkt och översiktsplanen svarar mot kommunens övergripande mål. 

Översiktplanens roll är att skapa möjligheter och förutsättningar för Umeås framtida utveckling. Översiktplanen ska tillse god framförhållning för framtida expansionsbehov. Den ska bidra till ökad attraktionskraft genom skapande av möjligheter och förutsättningar och stärka Umeås roll som regionalt centrum och tillväxtmotor i norr.

Graf som visar de olika delarna i översiktsplanen för Umeå som beskrivs i text ovan.
Sidan publicerades