Indexjusterade taxor för byggnadsnämndens verksamheter 2023

Byggnadsnämndens taxor höjs med cirka 5 procent från 1 januari 2023. Taxorna ses över varje år och räknas upp efter Sveriges kommuner och regioners prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Taxan för bygglov följer PKV-index för att räkna upp taxan och täcka kostnadsökningar. Sveriges kommuner och regioner förordar en höjning på 6 procent men Umeå kommun höjer något lägre, med 5 procent.

När det gäller byggnadsnämndens taxor finns några grundprinciper. Till exempel ska myndighetsutövning och andra uppdrag finansieras till 100 procent av den sökande, alltså den som gjort en anmälan, sökt bygglov, begärt detaljplan och liknande.​ I kostnaden ska all tid räknas in liksom kostnader för till exempel lokaler, IT, telefoni med mera. ​

Exempel på ny taxa

Exempel på hur taxan blir för tre olika ärenden:

  • En- och tvåbostadshus nybyggnad (planenligt), tidigare taxa: 30 888 kronor, från 1 januari 2003:​ 32 451 kronor
  • Fasadändring, utan tekniskt samråd, tidigare taxa: 7 455 kronor, från 1 januari 2003: 7 833 kr​onor
  • Anmälan eldstad (installation/väsentlig ändring), tidigare taxa: 2 662 kronor, från 1 januari 2003: 2 797 kr​onor

Indexuppräkning minskar administration och följer kommunens faktiska kostnader

Det finns fördelar med att använda indexjustering av avgifter i kommunala taxor. Det innebär en minskad administration. Det innebär även att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de kommunala kostnaderna för att hantera ett ärende. Sveriges Kommuner och Regioner tar fram prisindex för kommunal verksamhet genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Sidan publicerades