Bostäder, småhus i rad

Bostadsförsörjningsprogram möter utmaningar

Umeå kommun ska prognosticera hur många småhus som behövs under de kommande åren, skapa förutsättningar för att det färdigställs minst 2 000 bostäder per år och verka för att äldre ska kunna bo kvar i sitt närområde även om boendeformen behöver ändras. Det är några av förslagen som presenteras i Umeå kommuns uppdaterade bostadsförsörjningsprogram 2022–2030.

– Det händer mycket just nu när det gäller befolkningsstrukturen i hela landet och även i Umeå. Vi vet exempelvis att antalet äldre kommer att växa, samtidigt som behovet av småhus ökar och det kräver att vi löpande anpassar vår planering för bostadsförsörjningen. Programmet är också mycket viktigt för byggaktörerna i Umeå eftersom det både underlättar samverkan med kommunen och utveckling och planering av olika projekt, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Varje kommun har ett lagstadgat ansvar att planera för bostadsförsörjningen och riktlinjer för detta ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Umeå kommuns gällande riktlinjer återfinns i Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2016–2024 med utblick mot 2034 som antogs 2017.

Nu har Umeå kommun utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för perioden 2022–2030 med utblick mot 2040. De föreslagna målen har justerats från tidigare bostadsförsörjningsprogram för att bättre möta Umeå kommuns utmaningar, kommunens åldrande befolknings behov av ökad tillgänglighet samt förändringar i bostadsförsörjningslagen. Den nya bostadsförsörjningsplanen har ett starkare övergripande fokus på bostadsförsörjningen, den har också tydligare koppling till andra kommunala planer, program och strategier, samt tydligare beskrivning hur programmet bidrar till att uppnå kommunens inriktningsmål.

Programmet ger en riktning och mål för bostadsplaneringen, åtgärder för att kommunen ska ta sig dit och stöd till kontinuerliga uppföljningar för att säkra en rörelse i rätt riktning. I programmet planeras för 144 000 invånare i Umeå 2030.

– Det råder bostadsbrist i Umeå och det är viktigt att möjliggöra en ökad takt på byggandet. Bostadsförsörjningsprogrammet är en del i detta arbete. Det är glädjande att vi nu även tydligt pekar ut behovet av att bygga småhus. Småhusen är en viktig förutsättning för kommunens utveckling och det finns en stor efterfrågan, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren.

I de nya riktlinjerna finns bland annat följande förslag:

  • Kommunen ska genom god mark- respektive detaljplaneberedskap ge förutsättningar för att det färdigställs minst 2000 bostäder per år
  • Kommunen ska genom översikts- och detaljplanering ge förutsättningar för kompletteringsbyggande samt en ökning av antalet bostäder inom de centrala stadsdelarna
  • Kommunen ska stimulera tillkomsten av attraktiva bostäder för äldre med god tillgänglighet samt tillskapandet av bostäder i mellanboendeformer
  • Kommunen ska erbjuda stöd och information till äldre att planera sitt boende inför ökade krav på tillgänglighet
  • Kommunen ska ta fram underlag och redogöra för hur barnfamiljer i kommunen bor idag och prognosticera hur många småhus som behövs under de kommande åren
  • Umeå kommuns Handlingsplan mot hemlöshet ska aktualiseras
  • Kommunen ska utveckla det vräkningsförebyggande arbetet i linje med kommunens nollvision mot vräkning av barn för att minska risken för avhysning och hemlöshet.
Sidan publicerades