Karta över fastigheten Bilhandlaren 1 på Teg

Karta över fastigheten Bilhandlaren 1 på Teg

Avtal klart för utveckling av fastighet på Teg

Ett exploateringsavtal är klart som reglerar hur detaljplan för fastigheten Bilhandlaren 1 på Teg ska genomföras. Det ska skapa nya förutsättningar för bostäder med verksamheter i bottenplan och nedgrävt garage.

– Det här är ytterligare ett steg som vi tar när det gäller utvecklingen av stadsmiljön på Teg, som möjliggör nya parker, torg och ett ökat kund­underlag för både handel och service, men också bostäder till 4 000 nya Tegsbor. Allt detta dessutom på gång- och cykelavstånd till centrum, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planerings­utskott.

Fastigheten Bilhandlaren 1 ligger intill rondellen i korsningen Norra Obbolavägen/Tegsvägen och finns inom program­området Innanför ringleden – stadsutvecklingsprogram, som godkändes av kommunfullmäktige augusti 2018.

Stadsutvecklingsprogrammet beskriver Umeå kommuns vilja att bygga om Trafikverkets motortrafikleder genom Umeå till stadsgator när dessa tas över av Umeå kommun och omvandla intilliggande mark till nya kvarter med bostäder och verksamheter. Syftet med det är att förbättra luftkvaliteten i staden, komplettera med bostäder och verksamheter och minska barriärerna som i dag orsakas av trafikleden. Det ställer krav på ny infrastruktur inom området men också en ombyggnation av befintliga gator och trafikplatser för att bättre anpassa dessa till omvandlingsområdets behov och syften.

I mars 2021 antog planeringsutskottet en bilaga till kommunens riktlinjer för exploateringsavtal som tydliggör att exploatörer inom omvandlingsområdet på Teg ska vara med och bekosta de stora infrastrukturinvesteringar som krävs för att möjliggöra omvandling och utveckling av fastigheter inom området.

I det aktuella exploateringsavtalet ingår bland annat markreglering, kostnad för utbyggnad av allmän plats, ledningsflytt, vatten- och avloppsledningar med mera.

Sidan publicerades