Trädfällning

Umeå kommun arbetar övergripande och långsiktigt med Umeås totala trädbestånd och skogar. Vi genomför kontinuerligt trädfällningar och röjningsinsatser som en del av den löpande skötseln av park- och naturmark.

Umeå kommun bedömer och fäller instabila träd där det finns hög risk för person- eller egendomsskada, vidare görs även insatser för att skapa trafiksäkerhet och förbättra belysningseffekt. Allmänna intressen prioriteras alltid framför enskilda.

Träd som utgör en del av en trädrad bevaras alltid i största möjliga mån. Stora träd utför stora ekosystemtjänster för staden, till exempel luftrening, vinddämpning och fördröjning av regnvatten. Därför månar vi särskilt om stadens stora träd.

Mer information

Riskträd ska alltid anmälas till kommunen.

Anmäl riskträd via felanmälan

Sidan publicerades www.umea.se/tradfallning