Sedlar och en miniräknare

Fortsatt god ekonomi i kommunen

Umeå kommun har en fortsatt stark ekonomi och uppvisar ett resultat på 829 miljoner kronor för årets åtta första månader, enligt den färska delårsrapporten. Det är 247 miljoner kronor mer än samma period 2021.

– Det är klart att det här är väldigt positivt för Umeå kommun. Att ha en stabil ekonomi ger oss goda förutsättningar att säkra välfärden och genomföra nödvändiga investeringar, men också att möta de utmaningar som vi nu tydligt ser komma i hela västvärlden med stigande priser och konjunkturnedgång, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Enligt delårsrapporten för perioden januari–augusti 2022 uppgår Umeå kommunkoncerns resultat till 1 114 miljoner kronor, vilket även inkluderar kommunägda företag. Av dessa uppgår Umeå kommuns resultat till 829 miljoner kronor.

Resultatet på 829 miljoner kronor innebär en budgetavvikelse på 611 miljoner kronor, vilket kan knytas till högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört med budget. Dessutom syns högre intäkter och lägre kostnader än förväntat i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen och nämndernas budgetavvikelse uppgår till 386 miljoner kronor, varav coronapandemins effekter bedöms vara 26 miljoner kronor.

Enligt delårsrapporten ser prognosen för helåret också bra ut, vilket går i linje med flertalet av de större kommunerna i Sverige som beräknas göra stora överskott. Kommunens prognosticerade resultat beräknas uppgå till 687 miljoner kronor, vilket är 203 miljoner kronor högre än resultatet föregående år. Det prognosticerade resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 605 miljoner kronor, vilket främst förklaras av

  • högre skatteintäkter, generella statsbidrag, och utjämning än förväntat
  • ökade intäkter från kraftverksamheten i Stornorrfors
  • kostnader som inledningsvis inte ökar i samma utsträckning som erhållna bidrag för specifika statliga satsningar
  • minskad verksamhet inom delar av omsorg, utbildning och färdtjänst som en konsekvens av pandemin.

– Umeå kommun går återigen mot ett starkt ekonomiskt resultat. Helårsprognosen för 2022 är alltså ett plusresultat på 687 miljoner kronor, vilket skulle vara All time high. För hela kommunkoncernen är det prognosticerade resultatet 971 miljoner kronor. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plus. Samtidigt visar dessa återkommande överskott, att Umeå borde sänka kommunalskatten. Det är inte rimligt att varje år tvinga Umeåborna att betala så mycket mer i skatt än invånare i de flesta av landets övriga kommuner, oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Mer information

Ta del av delårsrapporten: www.umea.se/delarsrapport

Läs mer om förutsättningar för kommunens ekonomi och budget: www.umea.se/ekonomi

Sidan publicerades