Kvinna gör en komplicerad planering på vit bakgrund.

Budget och verksamhet 2024 planeras nu

Planering av budget och verksamhet i kommunen är ett omfattande arbete. Ett nytt verksamhetsår börjar snart, men budgetarbete för 2024 pågår redan. Ett första förslag till planeringsdirektiv har tagits fram.

Det finns mycket att ta hänsyn till när budget och verksamhet ska planeras. Kommunen har många olika verksamheter och står liksom många andra kommuner inför tuffa ekonomiska utmaningar. Med ökad befolkning kommer allt fler invånare att behöva service i framtiden och just nu står vi också inför en lågkonjunktur i samhället. Men, Umeå kommun har bättre förutsättningar än många andra att klara utmaningarna. 

Planeringsdirektivet innehåller också underlag som ligger till grund för planeringsarbetet, olika faktorer som påverkar verksamheterna, till exempel prognoser för av skatteunderlag, tillväxt, arbetsmarknad, befolkningsutveckling, löneutveckling, kompetensförsörjning och mycket annat. Allt måste vägas in för att våra gemensamma resurser ska förvaltas på bästa sätt och ge mesta möjliga service och välfärd för skattepengarna.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen har skickat den första versionen av planeringsdirektivet inför 2024 på remiss till nämnder och bolag i kommunen. Det är ett förslag som utgår från tidigare års uppdrag och budget, men det är baserat på den senaste skatteunderlagsprognosen. Kommunstyrelsen och nämnderna tilldelas i förslaget samma procentuella andel av tillgängliga medel som fördelningen i budget 2023.

Nämnder och kommunala bolag ska senast 24 mars yttra sig om förslaget och vad det innebär för respektive verksamhet. Sedan fortsätter en partipolitisk beredning där de olika partierna arbetar fram sina förslag till fördelning av kommunens budget. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens budget och planeringsdirektiv i juni 2023.

Följ planeringsarbetet

Läs mer om kommunens planeringsprocess på www.umea.se/planering, och ta efterhand del av direktiv, dokument och underlag för kommunens planering av verksamhet och ekonomi.

www.umea.se/ekonomi finns en överblick av och förutsättningar för Umeå kommuns ekonomi; information om budget, intäkter och kostnader, årsredovisning, förklaring av ekonomiska begrepp och en beskrivning av hur ekonomin planeras och följs upp.

Mer information

Men budget och verksamhetsdirektiv för 2023 då?
Den är redan beslutad och klar: www.umea.se/budget

Sidan publicerades