Lästips för urvalsfrågor

Sveriges depåbibliotek och lånecentral står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutral i politiska, ideologiska och religiösa frågor. Vi erbjuder allsidig litteratur inom alla ämnesområden och på så sätt underlättar vi för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.

Bibliotekslag 2013:801

FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter

FN: konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Löpa linan ut, en strategisk modell i åtta steg som hjälper chefen att planera och genomföra en implementering av barnkonventionen i hela verksamheten. Skriften har tagits fram av de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmland, Gävleborg, Örebro och Östergötland i samarbete med folkbibliotekschefer från respektive län.

Sjöberg, Jesper, Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning : en analys av JO:s hantering av fyra biblioteksärenden. Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan i Borås. 2018

Söderlind, Åsa & Elf, Gullvor, ”Vi arbetar i medborgarens tjänst” – en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument, (2014), Svensk biblioteksförening. ISBN 978-91-976012-4-5