Tomma stolar framför en tom talarstol

Tidigare konferenser

Årets konferenser (2021)

Mediekonferens
om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Hur bidrar beståndet av medier till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag?

Kostar inte dom mycket? Jo men det är det värt! (pdf). Presentation. Hur vi går vidare med barns och ungas synpunkter inför biblioteksflytten i Kiruna. Sanna Barsk och Malene Jensen. Inför flytten till nytt kulturhus och centrum gjorde Sanna Barsk och Malene Jensen en användarundersökning med fokus på barns och ungas behov. Men hur går de vidare? Ett samtal som tar avstamp i medieplanering och barns inflytande. Jensen, Malene och Barsk, Sanna, Kostar inte dom mycket (pdf). Rapport.

Styrdokumentens betydelse för folkbiblioteken i allmänhet och medie-planering i synnerhet. (pdf). Presentation. Johanna Rivano Eckerdal är universitetslektor på Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om styrdokumentens betydelse för folkbibliotekens verksamhet i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Tillsammans med sin kollega bedriver hon ett forskningsprojekt kring kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek. De har bland annat skrivit rapporten ”Styrdokumenten i vardagen”. Rivano Eckerdal, Johanna och Carlsson, Hanna, Styrdokumenten i vardagen (pdf). Rapport.

Mediehanteringsplan Motala. (pdf). Presentation. Johanna Hagelin, bibliotekschef Motala kommun berättar praktiskt och konkret om bibliotekets pågående arbete med en ”Handlingsplan för medier”. Hon berättar även om det påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för Götabiblioteken och nyttan av det i ett större mediesamarbete.

Datum: torsdag 11 februari 2021, digital konferens.
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg och Regionbibliotek Östergötland.

Program mediekonferens 11 februari 2021 (pdf).

 

Tidigare konferenser

Kan innehålla spår av lärande – Biblioteket som kunskapsförmedlare

23-24 mars 2020
SLU-biblioteket, Umeå

Inställd på grund av restriktioner och lokala direktiv för att hindra smittspridningen av Coronaviruset

 

Allt annat än tryckt – nedslag i samtiden

Mediestrategisk konferens, Gävle, 30 januari 2020

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Just idag fokuserar vi på de medier som vi inte hittar i den fysiska hyllan, och hur de bidrar till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag.
Program:
Välkommen! Gävles bibliotekschef Petra Jonsson hälsar välkommen.
Historien händer här
(pdf) Ingela Broström och Ann Nilsén, Länsmuseet Gävleborg.
Medieutveckling och digital beståndsförnyelse (pdf). (Utifrån Götabibliotekens ett år gamla gemensamma medieplan fortsätter vi att diskutera hur vi tydligare kan arbeta med den digitala beståndsuppbyggnaden i ett större mediesamarbete som vårt eget. Hur skiljer sig det   tryckta gentemot det digitala, vad är lika, hur stärker olika medietyper varandra är några frågor vi tar upp. Rolf Holm och Linda Skårbratt, utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland).
Mer film på bibliotek! (pdf). (Hur kan bibliotek, filmföreningar, biografer och den regionala verksamheten stimulera filmkonsumtionen i ett län som Gävleborg? Ett digitalt media blir synligt genom aktiviteter och fysiska objekt, just nu testas streamad film, filmklubbar och bok- och filmcirklar. Kulturutveckling Gävleborg samverkar med HelGe-biblioteken i ett filmprojekt finansierat med medel från Kulturrådet/Stärkta bibliotek. Lena Ostermann och Ulla Nyberg, verksamhetsutvecklare Kultur Gävleborg.).
Bibblix – en nationell läsapp för barn (Från och med 2020 kommer Bibblix gradvis att bli tillgänglig för alla landets kommuner genom föreningen Sambruk. Mikael Tuominen, projektledare på Stockholms stadsbibliotek, berättar hur det går till.).
Läs och lyssna på ditt språk! Jesper Klein, projektledare Världens bibliotek (Föreläsningen blev inställd p g a sjukdom, men slides finns här: Världens bibliotek Jesper Klein).
Biblioteken och digitala medier, Karin Grönvall, riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket.

Konferenser från 2019 och tidigare

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ordnat många konferenser och föreläsningar. Här finns en förteckning över Tidigare konferenser (pdf). För presentationer och dokumentation från de tidigare konferenserna, kontakta lc@umea.se.